•  โครงสร้างการบริหารงานและระบบกำกับดูแลองค์กร
                 ข้อมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน


คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง