• งานการเงิน 
            -   
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และ
                 อัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร


  • งานพัสดุ

              -    พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
              -    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง