การประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปี
 

         - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติการจิจัย พ.ศ.2561


           - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฎิบัติงานประจำปีของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2559     

           - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

           - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2560

        - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2559

        - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

        - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560


การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง