คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
"เรียนรู้เกษตรสีเขียว ในยุค New Normal"
 10   12 ต.ค. 64

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง