คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ค้นพบวิธีเพิ่มสีแดงให้เนื้อ “ส้มโอทับทิมสยาม” สร้างมูลค่าส่งออก หนุนต่อยอดพื้นที่ปลูก จ.พัทลุง
 7   12 มี.ค. 62

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง