คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
แนะนำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 13   11 ธ.ค. 61

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง