คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
EP1 เรื่อง "พืชร่วมยาง เส้นทางสู่อาชีพการเกษตรที่ยั่งยืน"
 13   12 ก.ค. 60

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง