คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ดความรู้โครงการแพะหวะ : ทักษะอาชีพแห่งอนาคต EP2 เรื่องปัญหาสุขภาพของแพะ
 8   9 ธ.ค. 59

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง