[รับสมัครนิสิตใหม่] รายละเอียดการเปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
วันที่ประกาศข่าว : 10 ก.พ. 65 / อ่าน  / 


การรับสมัครนิสิตใหม่ 
 - คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 -

TCAS รอบที่ 2

 
 

1.หลักฐานการสมัคร 
1.1 สำเนาใบแสดงผลการเรียน  (แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน)
1.2 สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ)
1.3 สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท 1 ฉบับ
  •     การชำระเงินค่าสมัคร : ธนาคารไทยพาณิชย์ 
  •     ชื่อบัญชี  : ม.ทักษิณ (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ) 
  •     เลขที่บัญชี  : 419-074304-1 
 
1.4 การส่งเอกสาร (เลือกได้ 3 ช่องทาง)
  • ทาง E-MAIL : TCD@TSU.AC.TH
  • อัพโหลดออนไลน์ : ที่ www.tcd.ac.th
  • จัดส่งทางไปรษณีย์ ถึงคณะ
              ที่ : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง   เลขที่ 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว  อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
 
 2. ขั้นตอนการสมัคร 
2.1. เตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร เพื่ออัพโหลดในระบบ (เอกสารตามข้อ 1.)
2.1. รอรับการติดต่อผลแจ้งการพิจารณาผลการคัดเลือกจากคณะ หลังจากยื่นหลักฐานในระบบ 
 
             - การอัพโหลดหลักฐานการสมัคร -
                  
              
 
***********************************************
สอบถามข้อสงสัยหรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม :
093-5747083 
 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง