[รับสมัครนิสิตใหม่] เปิดรับนิสิต TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ประกาศข่าว : 12 ต.ค. 63 / อ่าน  / 


คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2564 

ตามระบบ TCAS รอบที่ 1 portfolio


 

 

ข้อมูลใบสมัคร รายละเอียด และการอัพโหลดเอกสาร  (สำหรับนักเรียน)


โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว     

  


ระยะเวลาดำเนินการการดำเนินงาน

ระยะเวลา

สมัครผ่านการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ / ออนไลน์ 

16 ก.ย. 63-29 ม.ค. 64

ส่งหลักฐานการสมัคร มายังคณะผ่านทางไปรษณีย์หรือ
ทางออนไลน์ ที่ 
https://forms.gle/h25giYkRb612bGVT6

  

16 ก.ย. 63-29 ม.ค. 64

คณะ ฯ คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร

4-14 ก.พ. 64

มหาวิทยาลัย ประกาศผู้มีผ่านการคัดเลือก             19 ก.พ. 64

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำการยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1 ในระบบ TCAS

22 - 23 ก.พ. 64

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา / ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณและดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินได้ที่  http://entrance.tsu.ac.th

27 ก.พ. - 11 มี.ค. 64


คุณสมบัติการสมัคร

คณะ หลักสูตร

แผนรับ

คุณสมับติ

หลักฐาน

ช่องทางการส่งหลักฐาน

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

1.วท..เกษตรศาสตร์

30

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

-        แผนการเรียนวิทย์ – คณิต  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 

-  แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ GPAX  ไม่น้อยกว่า  2.25 

-        แผนการเรียนศิลป์ – ทั่วไป  GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.50 

 

-         สำเนาใบแสดงผลการเรียน แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4ภาคเรียน (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ม.6)  หรือ  แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม. 6) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

-     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ฉบับ
-แฟ้มสะสมผลงาน 
portfolio

- ส่งหลักฐานการสมัคร มายังคณะผ่านทางไปรษณีย์หรือ

    ทางออนไลน์ ที่ https://forms.gle/h25giYkRb612bGVT6

-          พิจารณาจากเอกสารการสมัครคณะ หลักสูตร

แผนรับ

คุณสมับติ

หลักฐาน

ช่องทางการส่งหลักฐานออนไลน์

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

2.วท..เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน

30

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

-        แผนการเรียนวิทย์ – คณิต  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 

-  แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ GPAX  ไม่น้อยกว่า  2.25 

-        แผนการเรียนศิลป์ – ทั่วไป  GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.50 

 

-         สำเนาใบแสดงผลการเรียน แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ม.6)  หรือ  แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม. 6) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

-     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวนฉบับ                  - แฟ้มสะสมผลงาน portfolio

- ส่งหลักฐานการสมัคร มายังคณะผ่านทางไปรษณีย์หรือ

    ทางออนไลน์ ที่ https://forms.gle/h25giYkRb612bGVT6

-          พิจารณาจากเอกสารการสมัคร


คณะ หลักสูตร

แผนรับ

คุณสมับติ

หลักฐาน

ช่องทางการส่งหลักฐานออนไลน์

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

3.วท..สัตวศาสตร์

30

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

-        แผนการเรียนวิทย์ – คณิต  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 

-  แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ GPAX  ไม่น้อยกว่า  2.25 

 

 

 

-         สำเนาใบแสดงผลการเรียน แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ม.6)  หรือ  แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม. 6) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

-     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวนฉบับ                  -แฟ้มสะสมผลงาน  portfolio

- ส่งหลักฐานการสมัคร มายังคณะผ่านทางไปรษณีย์หรือ

    ทางออนไลน์ ที่ https://forms.gle/h25giYkRb612bGVT6

-          พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
 ***  กรณีที่ผู้สมัครมีผลการเรียน (GPAX) ต่ำกว่าที่หลักสูตรกำหนด
           ให้ผู้สมัครเสนอเรียงความที่เขียน 
 ด้วยลายมือของตนเอง ในหัวข้อเรื่อง
        “วิถีชีวิตครอบครัว กับการเกษตรไทยในปัจจุบัน” อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ 
A4  ***

- ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม -
โทร : 093-5747083, 074-609-605
 


 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง