โครงการราชพฤกษ์รักครู ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ประกาศข่าว : 25 ก.ย. 63 / อ่าน  / 


โครงการ " ราชพฤกษ์รักครู ประจำปีการศึกษา 2563 "

ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้อง MF1200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับนิสิต
โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
- กล่าวเปิดโครงการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
- ตัวแทนนิสิตกล่าวนำบทสวดไหว้ครู
กล่าวคำปฏิญาณตน และร้องเพลงพระคุณที่สาม
- นิสิตไทยพุทธมอบพานดอกไม้พานธูปเทียนแก่คณาจารย์
- นิสิตไทยมุสลิมมอบดอกไม้แก่คณาจารย์

- มอบเกียรติบัตรอาจารย์ในดวงใจแต่ละสาขาวิชา และรางวัลขวัญใจนิสิต
- มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี

- มอบทุนการศึกษาให้นิสิต
- มอบเกียรติบัตร นิสิตผู้นำ ประจำปี 2562
- กิจกรรมเจิมขวัญศิษย์

-ถ่ายภาพรวมเก็บความประทับใจ

 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง