โครงการนิสิตสาขาสัตวศาสตร์ศึกษาดูงาน
วันที่ประกาศข่าว : 1 ก.ย. 63 / อ่าน  / 


" โครงการนิสิตสาขาสัตวสาสตร์ศึกษาดูงาน "

วันที่ 16 กันยายน 2563
 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดโครงการนิสิตสาขาสัตวศาสตร์ศึกษาดูงาน โดยมีอาจารย์ ดร.วิศาล อดทน ประธานสาขาวิชา และอาจารย์ สพญ.สุภาพร สมรูป อาจารย์ประจำสาขาวิชา นำนิสิตชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการฟาร์มในพื้นที่จังหวัดสงขลา

โดยมีรายละเอียดดังนี้
- โรงสีศิริชัยมิตรเกษตร ศึกษาวิถีการเลี้ยงแพะ
- ฟาร์มธนากร ศึกษาการเลี้ยงแพะเนื้อ
- เจมมี่ฟาร์มแพะ ศึกษาการเลี้ยงแพะ
- จุฑาทิพย์ฟาร์ม ศึกษาการเลี้ยงเป็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
- ฟาร์มกบ ศึกษาการเลี้ยงกบ
- รัชพลฟาร์ม ศึกษาการเลี้ยงและสร้างฟาร์มสุกร
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง