โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4-H Club ในระดับอุดมศึกษา
วันที่ประกาศข่าว : 9 ก.ย. 63 / อ่าน  / 


คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนโดยตัวแทนนิสิตจากกลุ่มยุวเกษตรกร มหาวิทยาทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ได้แก่ นายทีปกร ฤทธิ์มาก นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
นายธนพล ปรางค์ศรีอรุณ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
นายนัฐพงค์ ศรีสงคราม นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
นางสาววิลาวัลย์ ชูช่วย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาชุมชน

เข้าร่วมโครงการ "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4-H Club ในระดับอุดมศึกษา"

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดำเนินการจัดโครงการร่วมกับกลุ่มยุวเกษตรกรระดับอุดมศึกษาอีก 11 มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง