บทความวิชาการ
วันที่ประกาศข่าว : 27 ม.ค. 63 / อ่าน  /  
 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง