ไทย

สมัครเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ติดต่อ/สอบถาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

VDO CLIP

ประมวลภาพกิจกรรม

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง