ไทย

สมัครเรียน
ติดต่อ/สอบถาม
หลักสูตรที่เปิดสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

VDO CLIP

ประมวลภาพกิจกรรม

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง