หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพ
มคอ.2
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563
มคอ.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.4 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563
มคอ.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.6 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563
มคอ.7 ปีการศึกษา 2563
 
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลับหน้าหลัก

1.วิชาการผลิตผักเศรษฐกิจ
2.วิชาปาล์มนำ้มัน
3.วิชาสถิติและวางแผนการทดลอง
4.วิชาอุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร
5.วิชาการจัดการสารสนเทศทางการเกษต
6.วิชาวนเกษตร
7.วิชาสรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช
8.วิชาธุรกิจเมล็ดพันธุ์(0403493)
9.วิชาข้าวพื้นเมืองภาคใต้
10.วิชาธุรกิจเมล็ดพันธุ์(0403491)
11.วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
12.วิชาข้าวเพื่อชีวิต