หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ.3 - มคอ.6
ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายบริการวิชาการ
ฝ่ายงานธุรการและทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายการเงิน
รายงานการประชุมประจำเดือนปี 2560-61
 
ฝ่ายบริการวิชาการ กลับหน้าหลัก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายบริการวิชาการ

- แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  word

-
 หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  pdf

หลักเกณฑการตั้งงบประมาณคาใชจายโครงการบริการวิชาการ งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  pdf