หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญา
ELOs ของหลักสูตร
 
ELOs ของหลักสูตร กลับหน้าหลัก

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วบัณฑิตจะมีสมรรถนะ (ELOs) ดังนี้
1.    อธิบายทฤษฏีทางด้านพืชศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2.    สามารถปฏิบัติงานเทคนิคทางด้านพืชศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3.    มีความอดทน วินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม

4.    ประยุกต์ศาสตร์ทางด้านพืชศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติตามบริบทของสังคม

5.    มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงาน

6.    จัดการการผลิตพืชและผลผลิตสู่การตลาด

7.    ออกแบบการวิจัย ดำเนินการวิจัย และนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
8.   สามารถค้นคว้าและติดตามข้อมูลวิชาการด้านพืชศาสตร์ในปัจจุบัน เพื่อนำไปเรียบเรียงและเขียนงานทางวิชาการ พร้อมทั้งสื่อสารในระดับสากล