หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญา
ELOs ของหลักสูตร
 
ปรัชญา กลับหน้าหลัก

ปรัชญาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

"รอบรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญปฏิบัติการทางด้านการเกษตรเน้นการผลิตพืช
นำเกษตรไทยสู่สากล"