หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บุคลากรประจำหลักสูตร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
 
บุคลากรสายสนับสนุน กลับหน้าหลัก

                                  

                                                

              นายภาณุมาศ พฤฒิคณี                                          นางสาวจตุพร  ไกรถาวร
                 นักวิชาการฟาร์มพืช                                              นักวิชาการฟาร์มพืช  
โทร: 3201 E-mail: panumas_503@hotmail.com       โทร: 3402 E-mail: praneepondech@hotmail.co.th