หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บุคลากรประจำหลักสูตร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
 
บุคลากรสายวิชาการ กลับหน้าหลัก

                                           
อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์

                           


                                                          
                                                         
                                                      อาจารย์ ดร.ปริศนา  วงล้อม
                                                     ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์
                                                โทร: 3316 E-mail: pri035@yahoo 
                                                 รายละเอียด CV : Thai     English                                                        

      รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัคร  แก้วสุกแสง
โทร: 3305 E-mail: benchasri@gmail.com                             โทร: 3313 E-mail: samak@tsu.ac.th
      รายละเอียด CV : Thai     English                                          รายละเอียด CV : Thai   English                                                                        

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ  ทองแกมแก้ว                                  อาจารย์ ดร.นันทิยา พนมจันทร์ 
โทร: 3304  E-mail: t_uraiwan@hotmail.com                         โทร: 3317 E-mail: n_numkum@hotmail.com
     รายละเอียด CV : Thai     English                                                 รายละเอียด CV : Thai   English

 
                                                                      
 
         อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์                                                  อาจารย์ ดร.ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ 
โทร: 3311 E-mail:  che.kuaraksa@gmail.com                   โทร: - E-mail:  p_paratsanant@yahoo.co.th 
                                                                                           รายละเอียด CV : Thai   English

                                                                     
 
           อาจารย์ศรัณญภัส รักศีล                                                        อาจารย์เสาวณีย์ เล็กบางพง
โทร: 3205 E-mail:  saranyaphat.r@gmail.com                 โทร : 3322   E-mail : Lekbangpong04@gmail.com
                                                                                                    

                                                                      
           อาจารย์ ดร. สุขุมาล  หวานแก้ว                                                อาจารย์ ดร.ศักดิ์อนันต์  แช่ลิ่ม
   โทร: 3324 E-mail: Sukhuman.w@tsu.ac.th                                              โทร : 3326    
         รายละเอียด CV : Thai  English