หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
     
 
สหกิจศึกษา
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา
คู่มือสหกิจศึกษา
แบบฟอร์ม/กำหนดส่ง/ใบลงเวลา
แผนงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
ใบสมัครสหกิจศึกษา
ใบรายงานก่อนออกสหกิจศีกษา
แบบประเมินการให้คะแนนสำหรับสถานประกอบการ
แบบประเมินสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์
แบบฟอร์มเล่มคู่มือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
แบบฟอร์มเล่มโครงงานสหกิจศึกษา
 
สหกิจศึกษา กลับหน้าหลัก
    แบบประเมินสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์  
ไม่พบข้อมูล
-->