มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวฝึกอบรม/บริการวิชาการ  กลับหน้าหลัก
ผลงานวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Development) วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


หน้าที่ :