มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ระบบสารสนเทศ
ระบบการขอรับการบริการวิชาการ
ระบบฐานข้อมูลวิชาการ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบงบประมาณ
ระบบยืมเงินทดลองจ่าย
ระบบแจ้งซ่อม
ระบบปฎิบัติงานนอกพื้นที่
ระบบยื่นข้อมูลการฝึกงาน / สหกิจศึกษา
ตารางการประชุมและกิจกรรม
 
ระบบแจ้งซ่อม กลับหน้าหลัก

 
  • ทำรายการแจ้งซ่อม
  • ตรวจสอบรายการแจ้งซ่อม