มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
ภารกิจผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน/แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
งานงบประมาณและแผน
งานบริการการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้
คำสั่งคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ประกาศคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 
งานวิจัยและบริการวิชาการ กลับหน้าหลัก

งานวิจัยงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่


แหล่งสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ

-