มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล
ภารกิจผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน/แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
งานงบประมาณและแผน
งานบริการการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้
คำสั่งคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ประกาศคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 
คำสั่งคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กลับหน้าหลัก

  • ปี พ.ศ. 2564         
          - คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2564
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการค่ายเทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 4 
         - คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลสหกิจศึกษา หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา  2563
         - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินผลปัญหาพิเศษ หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
         - คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประเมินผลสหกิจศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ Smart  Driving to be Smart Farmer ครั้งที่ 3
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการค่ายเทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำเดือนมกราคม 2564)
          
  • ปี พ.ศ. 2563
          
        -   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำเดือนธันวาคม 2563)
       - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำเดือนพฤศจิกายน  2563)
       -  คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ รายการวิทยุประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
       -   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
       -   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
       -   คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการยุวเกษตรกร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
       -   คำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2564 (ประจำเดือนสิงหาคม 2563)
       -   คำสั่งคณะทำงานค่ายเทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
       -   คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
       -   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มยุวเกษตรกร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
       -   คำสั่งแต่งตั้งทำงานโครงการ One Health
       -   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณสารพิษตกค้างในดินและผลผลิตพืช
       -  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาดูงาน
      -   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
      -   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์
      -   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์
     -    คำสั่งแต่งแตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำเดือนกันยายน 2563)
      -  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรายวิชาสัมมนาทางพืชศาสตร์ (0403483)
      -  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรายวิชาสัมมนา (0406381)   
      -  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์
      -  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563
      -  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563
      -  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563
       -   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำเดือนตุลาคม 2563)
      -  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรายวิชาสัมมนา (0402391)