มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
ภารกิจผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน/แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
งานงบประมาณและแผน
งานบริการการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้
คำสั่งคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ประกาศคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 
คำสั่งคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กลับหน้าหลัก

  • กรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง


  • ปี พ.ศ. 2564        
           
           - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
           - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ประจำปี 2565 
          - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคระเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565
          - คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
          - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าร่วมโครงการ MOBILITY PROGRAM SOUTHEAST ASIA
          - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาปีสุดท้าย (สัญจร) ประจำปี 2564 จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

          - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการ MOBILITY PROGRAM SOUTHEAST ASIA
          - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรและหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาคุณภาพการผลิตภายใต้มาตรฐานสินค้าเกษตร
          - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 3
          - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565
          - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
          - แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
         - แต่งตั้งคณะทำงานจัดสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ คณะเทคโนโลยีและการัพัฒนาชุมชน
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2564
           - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการค่ายเทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 4 
         - คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลสหกิจศึกษา หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา  2563
         - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินผลปัญหาพิเศษ หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
         - คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประเมินผลสหกิจศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ Smart  Driving to be Smart Farmer ครั้งที่ 3
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการค่ายเทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำเดือนมกราคม 2564)
          
  • ปี พ.ศ. 2563
                 
       -  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำเดือนธันวาคม 2563)
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563
        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563
       -  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563
       -  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์
       -  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำเดือนพฤศจิกายน  2563)
       -  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรายวิชาสัมมนาทางพืชศาสตร์ (0403483)
       -  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรายวิชาสัมมนา (0406381)   
       -  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบรายวิชาสัมมนา (0402391)
       -  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์
      -   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์
       -  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำเดือนตุลาคม 2563)
       -  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
       -  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาดูงาน
       -  คำสั่งแต่งแตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำเดือนกันยายน 2563)
       -  คำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2564 (ประจำเดือนสิงหาคม 2563)
      -   คำสั่งคณะทำงานค่ายเทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
       -  คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
       -  คำสั่งแต่งตั้งทำงานโครงการ One Health
        - คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ รายการวิทยุประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
       -  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
       -  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
      -   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณสารพิษตกค้างในดินและผลผลิตพืช