มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูล
ภารกิจผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน/แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ
งานงบประมาณและแผน
งานบริการการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้
คำสั่งคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ประกาศคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 
งานงบประมาณและแผน กลับหน้าหลัก

1.แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปี 2559 - 2563
2.รายงานแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2559
2.แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562
3.รายงานแผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2562
4.รายงานการติดตามรอบ 6 เดือน
5.รายงานแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน ปีงปประมาณ พ.ศ.2563
6.แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563

งานงบประมาณ

1. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
2.แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563
3.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562