มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
หน่วยนวัตกรรมเกษตรเพื่อชุมชน
ความเป็นมาของหน่วย
บริการด้านการเกษตร
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
การขอรับบริการคำปรึกษาทางด้านการเกษตร
การขอรับบริการตรวจวัดปริมาณสารพิษตกค้างในดินและผลผลิตพืช
ข้อมูลให้บริการด้านการเกษตร
ข้อมูลติดต่อ
 
การขอรับบริการตรวจวัดปริมาณสารพิษตกค้างในดินและผลผลิตพืช กลับหน้าหลัก


  • ขั้นตอนการรับตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์


  • อัตราค่าให้บริการของศูนย์ ฯ


  • ลงทะเบียนขอรับบริการ