มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ข้อมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
เกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงานและระบบกำกับดูแลองค์กร
ทำเนียบคณบดี
คณะผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
 
คณะผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี

อีเมล์ : ksurasak@scholar.tsu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 3000

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 089-876-6940

ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ  ทองแกมแก้ว

อีเมล์ : t_uraiwan@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 3304

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 081-9655583

ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม


รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรัตน์  สุวรรณภักดี

อีเมล์ : adcharatt@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 3300

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 096 - 8814353

ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม


หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

นางพรทิพย์  บุญจุน

อีเมล์ : peemook_peemeaw@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 3107

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 086 9637160

ข้อมูลประวัติเพิ่มเติม