มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
แบบฟอร์ม
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร
 
สำหรับบุคลากร กลับหน้าหลัก

 
  • งานบุคคล
  • งานการเงิน
                - ใบสั่งจ้าง 
                - ใบสั่งซื้อ 
                - ใบเสนอราคา
                - แบบรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงาน
                - สัญญาการยืมเงิน
                - ขออนุญาตเดินทางไปปฎิบัติหน้าที่นอกพื้นที่
                - ใบสั่งเช่า
                - ใบสำคัญรับเงิน
  • งานพัสดุ
  • งานบริการการศึกษา
                - แบบฟอร์มขอเพิ่ม / เปลี่ยนแปลง รายวิชา

  • งานแผนและงบประมาณ
  • งานประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานห้องปฎิบัติการ
               -  แบบฟอร์มขอยืมวัสดุ - ครุภัณฑ์ ห้องปฎิบัติการ