มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ขั้นตอนการขอรับบริการ
การขอรับบริการตรวจวัดปริมาณสารพิษตกค้างในดินและผลผลิตพืช
ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาทางวิชาการ
การขอยืม/คืนพัสดุ
ขั้นตอนการขอใช้สถานที่
ขั้นตอนการแจ้งซ่อมอาคารและสถานที่
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
ขั้นตอนการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการฝึกงาน/ฝึกสหกิจศึกษา
ขั้นตอนการขอลาออก (นิสิต)
 
การขอยืม/คืนพัสดุ กลับหน้าหลัก