มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ขัอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน/พัสดุ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ
 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา กลับหน้าหลัก

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558
  • กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
  • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561
  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ