มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ขัอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน/พัสดุ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ
 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย กลับหน้าหลัก