มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ขัอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน/พัสดุ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ
 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน/พัสดุ กลับหน้าหลัก

  • งานการเงิน 
            -   
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และ
                 อัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร


  • งานพัสดุ

              -    พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
              -    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560