มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ขัอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน/พัสดุ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ
 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล กลับหน้าหลัก

     การประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปี
 

         - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเงินเดือนประจำปีของ              พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติการจิจัย พ.ศ.2561


           - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือน                           ตามผลการปฎิบัติงานประจำปีของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2559     

           - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน                                      ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

           - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของ                                        คณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2560

        - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของ                                         คณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2559

        - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงาน                                   ของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

        - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงาน                                  ของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560


การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ