มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
หอเกียรติยศ
ผลงานบุคลากร
ผลงานนิสิต
ภาพกิจกรรม
ความภาคภูมิใจ
 
ผลงานนิสิต กลับหน้าหลัก

 
             พ.ศ.2563
            
  • นิสิตสาขาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ชุดโครงการ "ปิดเทอมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์วันหยุด : เรียนรู้ อ่าน กิน เล่น เป็นการรสร้างเสริมสุขภาพ" ในโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสำหรับการเพาะถั่วงอกฟื้นฟูหลังโควิด-19     
       

           
  • นิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2562