มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ติดต่อ / สอบถาม
ข้อมูลการติดต่อ
ตู้รับความคิดเห็น
ร้องเรียน
ผังประสานงานกรณีฉุกเฉิน
รับคำปรึกษาทางวิชาการ
Q&A
 
Q&A กลับหน้าหลัก

                   
 
    1.   คำถาม  Q  :  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ตั้งอยู่จังหวัดไหนคะ ?
                   A   :  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 
                                  222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210

   2.   คำถาม  Q  :  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
                            มีสาขาไหนบ้างคะ?

                   A   :  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เปิดสอน 3 หลักสูตร
                                         - หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
                                         
- หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์
                                         
- หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
   3.   คำถาม  Q  :  ค่าเทอมเท่าไหร่คะ ในแต่ละหลักสูตร ?
                   A   :  ทุกหลักสูตรของคณะ ฯ ค่าเทอม 14,500 บาท

  4.   คำถาม  Q  :  เรียนคณะ ฯ นี้ จบแล้วทำงานเกี่ยวกับอะไรคะ ?
                   A   :  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  หากน้อง ๆ เรียนจบ สามารถทำงานในตำแหน่งนักวิชาการ                                   การเกษตร   กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนม ฯ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ 
                                 การยางแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                   (อบจ.)  นักวิชาการโรคพืช  นักวิชาการสัตวบาล นักวิจัย อาจารย์ / ครู ฯลฯ

  5.   คำถาม  Q  :  ถ้าจะติดต่อคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สามารถติดต่อ                                  ทางช่องทางไหนได้บ้างคะ?
                   A   :  1. เว็บไซต์  :  www.tcd.ac.th
                                  2. เว็บเพจคณะ 
https://www.facebook.com/TechnologyCommunityDevelopment
                                  3.เบอร์โทรติดต่อ : 074-609605