ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ส.ค.64 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [รับสมัครนิสิตใหม่] รายละเอียดการเปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565
 
     

การรับสมัครนิสิตใหม่ 
 - คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน -
ประจำปีการศึกษา 2565

 
 

1.หลักฐานการสมัคร 

1.1 สำเนาใบแสดงผลการเรียน  (แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน)
 
1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
1.3 สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ)
 
1.4 สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท 1 ฉบับ
  •     การชำระเงินค่าสมัคร : ธนาคารไทยพาณิชย์ 
  •     ชื่อบัญชี  : ม.ทักษิณ (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ) 
  •     เลขที่บัญชี  : 419-074304-1 
 
1.5 การส่งเอกสาร (เลือกได้ 3 ช่องทาง)
  • ทาง E-MAIL : TCD@TSU.AC.TH
  • อัพโหลดออนไลน์ : ที่ www.tcd.ac.th
  • จัดส่งทางไปรษณีย์ ถึงคณะ
              ที่ : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง   เลขที่ 222 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว  อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
 


 2. ขั้นตอนการสมัคร 


2.1. เตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร เพื่ออัพโหลดในระบบ (เอกสารตามข้อ 1.)

2.1. รอรับการติดต่อผลแจ้งการพิจารณาผลการคัดเลือกจากคณะ หลังจากยื่นหลักฐานในระบบ     
             - การอัพโหลดหลักฐานการสมัคร -


                  
              

***********************************************
สอบถามข้อสงสัยหรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม :
093-5747083