ประกาศเกียรติคุณ
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.64 ถึงวันที่ 10 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การบริการ (O14-O17)
 
     

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

 

***************************************

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

 

การให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)

 

 

O14

คู่มือหรือมาตรฐาน

การให้บริการ

 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร  เป็นต้น

/

 

 

 

 

 

- ขั้นตอนการขอรับการตรวจวัดปริมาณสารพิษในดิน น้ำ และผลผลิตพื

- ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาทางวิชาการ

- ขั้นตอนการยืม/คืนพัสดุ

- ขั้นตอนการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

- ขั้นตอนการขอใช้สถานที่

- ขั้นตอนการแจ้งซ่อมอาคารและสถานที่

- ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

- ขั้นตอนการขอฝึกงาน/ฝึกสหกิจ

- ขั้นตอนการขอลาออก (นิสิต)

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนจัดให้มีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสนับสนุนเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้รับบริการได้รับทราบถึงขั้นตอนในการขอรับบริการในงานด้านต่าง ๆ

O17

E–Service

  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

/

 

 

 

 

 

 

- ระบบการขอรับการบริการวิชาการ บนหน้าเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

- เมนูถาม-ตอบบนหน้าเว็บไซต์

- ระบบการรับสมัครนิสิตใหม่ บนหน้าเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

- เว็บเพจ FB คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน บนหน้าเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

- Line  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

- เมนู ตู้รับความคิดเห็น บนเว็บไซต์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

- สายตรงคณบดี บนหน้าเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนจัดให้มีระบบสารสนเทศในงานด้านต่างๆ  เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการได้สอบถามและเข้าถึงข้อมูลของคณะฯ บนหน้าเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชน https://tcd.tsu.ac.th/  ให้ได้มากที่สุด