ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 26 มี.ค.64 ถึงวันที่ 26 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 - O43)
 
     

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

 

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  o   ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562

  o    มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น

  o   มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

 /

 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะตัวชี้วัด ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85)

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนได้จัดทำแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะตัวชี้วัด ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85)

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  o   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน/หน่วยงาน

  o   มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42     ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

  o   เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

 /

 

รายงานการพัฒนา/ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะตัวชี้วัด ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85)

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดทำรายงานการพัฒนา/ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะตัวชี้วัด ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85)