ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
เริ่มแสดง :: 26 มี.ค.64 ถึงวันที่ 26 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แผนดำเนินงาน (O10-O12)
 
     

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10

**************************************************

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 

 

 

การดำเนินงาน

 

 

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

 

 แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นโครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ  เป็นต้น

 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

 

/

 

 

 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ..2563

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานของคณะ

O11

รายงานการกำกับติดตาม  การดำเนินงาน รอบ เดือน

 

 แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

  มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

 เป็นข้อมูลในระยะเวลา6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

/

 

 

-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ..2563 รอบ เดือน

-รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562 รอบ เดือน

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ..2563 และผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี ให้เป็นไปตามแผนและค่าเป้าหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 

 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่นผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

 เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2562

 

/

 

 

-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา