ข่าวฝึกอบรม/บริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 8 ม.ค.63 ถึงวันที่ 8 ม.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 
     
                 


งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 
 **** ระดับชาติ **** 


ปี พ.ศ. 2560       

วิถีชีวิตของประชาชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในจังหวัดพัทลุง ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
ปี พ.ศ. 2561   

 - นโยบาย ราคายางพารา และทัศนคติของเกษตรกรที่มีผลต่อการปลูกยางพารา: กรณีศึกษาในจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2562   

-  
การยกระดับวิธีการปฏิบัติการผลิตข้าวแบบดั้งเดิมของเกษตรกรสู่ การผลิตข้าวแบบ GAP โดยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง

-  ความแตกต่างของขนาดเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และปริมาณสารอาหารในเมล็ดถั่วหรั่ง

-  ผลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพเมล็ดข้าวพันธุ์ไวและไม่ไวต่อช่วงแสง

-  คุณภาพเมล็ดทางกายภาพของข้าวพื้นเมืองในภาคใต้
-  ผลการดำเนินงานและสถานภาพการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่ได้รับและไม่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน: กรณีศึกษาจังหวัดตรังและสงขลา
-  ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการรับรู้ของเกษตรกรชาวสวนยาง: ข้อค้นพบจากพื้นที่ปลูกยางพาราเมืองใหญ่สองทะเล
-  อุตสาหกรรมยางพาราภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ภาพปรากฏจากพื้นที่ปลูกยางพาราเมืองใหญ่สองทะเล
 

เหตุผลสำคัญในการตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ตำบาลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

- สวนยางพาราแบบวนเกษตรในจังหวัดตรัง

ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อระบบการผลิตข้าวในจังหวัดพัทลุง

ข้อจำกัดและศักยภาพของการผลิตข้าวสังข์หยดในจังหวัดพัทลุง เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์

Rubber Agroforestry Systems in Mature Plantations in Phatthalung Province, Southern Thailand

อิทธิพลของอัตราปลูกต่อผลผลิตของคะน้า (Brassica alboglabra) ที่ผลิตด้วยวิธีการไฮโดรโปนิกส์แบบ Dynamic root floating technique

ปรากฏการณ์และอุบัติการของโรคเมล่อนที่ปลูกภายในโรงเรือนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

สมบัติทางเคมีและธาตุอาหารของปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศผลิตจากหญ้าเนเปียร์ ต้นข้าวโพดและผักตบชวา

-  โมเดลการส่งเสริมเพื่อพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การใช้ประโยชน์ข่าวสารทางการเกษตรของเกษตรกรตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
การศึกษาความพึงพอใจและการรับรู้ของผู้บริโภคเนื้อไก่พื้นเมือง (คอล่อนศรีวิชัย)ปี พ.ศ. 2564   

-  ความหลากหลายและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของจำปาดะในตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

-  ผลของสภาพพื้นที่ปลูกที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมัน

-  ผลของระยะปลูกข้าวด้วยรถดำนาต่อการแพร่กระจายของวัชพืชในนาข้าวสังข์หยดอินทรีย์
-  ระยะปลูกข้าวด้วยรถดำนามีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์สังข์หยด
-  เปรียบเทียบวิธีการปลูกข้าวสังข์หยดในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์
-  ผลของวัสดุเพาะผสมปุ๋ยหมักเติมอากาศต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวโพดหวาน

พฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในเทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าวไร่แซมสวนยางพารา ในตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

พฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อไก่ของผู้บริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 **** ระดับนานาชาติ ****

ปี พ.ศ. 2560   

- Effect of culture medium and time storage on pollen germination and  viability of Hevea clones-  Too good to be true ? Permanent Rubber Agroforestry System. Reality and challenges in Thailand

Pulsing with Magnesium Oxide Nanoparticles Maintains Postharvest Quality of Cut Lotus Flowers (Nelumbo nucifera Gaertn) ‘Sattabongkot’ and ‘Saddhabutra’

Application of electrostatic atomized water particle suppresses calyx discoloration in relation to postharvest quality of mangosteen (Garcinia mangostana L.)

Suppression of Chlorophyll Breakdown and Quality Changes by Hot Water 
Treatment of ‘Pichit 1’ Lime (Citrus aurantifolia Swingle) Fruit 

-  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการวิจัยยางพาราภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา

-  การจัดการปัญหาจากการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสงขลา

-  Rubber production system and livelihood of smallholding rubber farming system (SRFS) in southern Thailand: A case study in provinces of Nakhon Si Thammarat, Phatthalung and Trang

-  Potential use of Streptomyces mycarofaciens SS-2-243 as a biofumigant to protect maize seeds against two aflatoxin producing fungi

-  Efficacy of vatica oil in controlling Aspergillus parasiticus in maize grain by direct contact and fumigation methods


ปี พ.ศ. 2563   

Rubber agroforestry in Thailand provides some biodiversity benefits without reducing yields

Characterization of Carotenoid Accumulation and Carotenogenic Gene Expression During Fruit Ripening in Red Colored Pulp of ‘Siam Red Ruby’ Pumelo (Citrus grandis) Cultivated in Thailand.

-  Lycopene Synthesis and Related Gene Expression in Pummelo Pulp Increased in Shade-grown Fruit

-  Carotenoids accumulation and carotenoids biosynthesis gene expression during fruit development in pulp of Tubtim-Siam pummelo fruit

-  The effect of genotypic variability on the yield and yield components of okra (Abelmoschus esculentus L. Moench) in Thailand