นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น  ของสาขาสัตวศาสตร์

   28 เม.ย. 66   /  120

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น 

ของสาขาสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565


โดยคัดเลือกจากนิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม มากกว่า 3.50