นิสิตที่มีผลการเรียนดีมาก สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน

   28 เม.ย. 66   /  16

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ขอแสดงความยินดีกับ 

นิสิตที่มีผลการเรียนดีมาก ของสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565


*** โดยคัดเลือกจากนิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม มากกว่า 3.25 ***