สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ประกันคุณภาพ
มคอ.2
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มคอ.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มคอ.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มคอ.7 ปีการศึกษา 2564
 
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก

เศรษฐศาสตร์การเกษตรเบี้องต้น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสัตว์ 
พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง 
การจัดการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 
อาหารและการให้อาหารสัตว์ 
สหกิจศึกษา 
ระบบการผลิตและการจัดการสัตว์ปีก 
โครงงานทางสัตวศาสตร์ 
การเป็นผู้ประกอบการทางสัตวศาตร์ 
ระบบการผลิตและการจัดการแพะและแกะ 
การจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยง 
ระบบการผลิตและการจัดการสุกร