สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ประกันคุณภาพ
มคอ.2
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มคอ.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มคอ.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มคอ.7 ปีการศึกษา 2564
 
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก