สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
วิสัยทัศน์
ELO ค่าคาดหวังการเรียนรู้
 
ELO ค่าคาดหวังการเรียนรู้ กลับหน้าหลัก

วัตถุประสงค์หลักสูตร/สมรรถของบัณฑิต

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วบัณฑิตจะมีสมรรถนะดังนี้

           1.  มีความอดทน  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบต่อหน้าที่  เคารพกฏระเบียบของสังคม

           2.  มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

           3.  อธิบายหลักการและทฤษฎีในสาขาสัตวศาสตร์  และสาขาที่เกี่ยวข้อง

           4.  อธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางสาขาสัตวศาสตร์

           5.  ปฏิบัติตามทฤษฏีในสาขาสัตวศาสตร์ 

           6.  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ

           7.  บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

           8.  ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีภาวะความเป็นผู้นำ

           9.  วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสารและการนำเสนอทางวิชาการอย่างสากล

           10.  มีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อการรับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม

           11.  ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคุณค่าของธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และความปลอดภัยด้านการผลิตสัตว์  ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

เพื่อที่จะให้ ELOs ของสาขามีความสั้นกระชับและเหมาะสมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  จึงกำหนดเป็น

          ELOs สาขาสัตวศาตร์  Animal Science TSU       =        LIFE

                  L         = life long learning 

                  I = Integrated Science and technology  ถอดใจความเป็น ELOs ข้อ 3,5,6,7

                  F         = Fulfill in Local Wisdom and international skill ถอดใจความเป็น ELOs ข้อ 1,4,10

                  E         = Experience Skill in animal Science ถอดใจความเป็น ELOs ข้อ 2,5,8,9,11

          life long learning ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต =ค้นคว้า  บูรณาการ