สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
วิสัยทัศน์
ELO ค่าคาดหวังการเรียนรู้
 
ปรัชญาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ กลับหน้าหลัก

 รอบรู้ สู้งาน และมีประสบการณ์ปฏิบัติด้านสัตวศาสตร์