สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
วิสัยทัศน์
ELO ค่าคาดหวังการเรียนรู้
 
วิสัยทัศน์ กลับหน้าหลัก

       หลักสูตรมีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย เชื่อมโยงกับบริบทสังคมให้เกิดความเจริญงอกงามตามภูมิปัญญา และพัฒนาสังคมเกษตรสู่วิถีสากล โดยมีเป้าหมายของผลลัพธ์ คือ บัณฑิตสามารถเข้าทำงานรับใช้สังคมภายใต้หน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เน้นการผลิตสินค้าทางการเกษตร (Smart Officer) บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการเกษตรแบบเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่มีแนวความคิดดี มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว (Smart Enterpriser) และบัณฑิตสามารถทำงานทั้งสองอย่างควบคู่กันและเป็นผู้ที่มีความสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์สู่ผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม (Smart Enterprise Farmer) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ หลักสูตรได้นำแนวทางในการผลิตบัณฑิตตามวิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน(แหล่งองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรบูรณาการเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากลบนพื้นฐานสังคมไทย) และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ (มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่ผลิตบัณฑิต พัฒนากําลังคน วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคมท้องถิ่นใต้ ประเทศชาติ และอาเซียน ให้เป็นสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน)บูรณาการร่วมกับนโยบายของรัฐบาล (ไทยแลนด์ 4.0) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต