สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
นานา สาระ
เริ่มแสดง :: 26 พ.ค.65 ถึงวันที่ 30 ก.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การเลี้ยงและการดูแลสุขภาพสัตว์ปีก